Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Publieke vijanden

Bernard-Henri Lévy - Michel Houellebecq
pubblicato da Pumbo.nl B.V.

Prezzo online:
7,45

Twee schrijvers, twee publieke figuren, twee geliefde koppen van Jut. Michel Houellebecq en Bernard-Henri Lévy hebben weinig gemeen, behalve dat ene gegeven: ze zijn allebei 'tamelijk verachtelijke individuen'. Reden genoeg om elkaar per brief eens goed de maat te nemen. De een heeft naam gemaakt als auteur van grimmige romans waarin de mens wordt neergezet als een wreed en egoïstisch dier. De ander is filosoof en reist de wereld rond als voorvechter van de mensenrechten. Alleen al het feit dat deze twee mannen elkaar hebben gevonden in een correspondentie, mag zeer bijzonder heten. En ze sparen elkaar niet, hoe hoffelijk de toon ook blijft: persoonlijke herinneringen, levensbeschouwelijke stellingnamen, literaire voorkeuren, alles wordt stof voor een intrigerend steekspel. Voor het begrip van het werk van Houellebecq en Lévy is dit een fundamenteel boek. Veel brieven laten zich lezen als volwaardige essays. Het boek is vertaald door Martin de Haan (Houellebecq) en Rokus Hofste-de (Lévy).

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Diari, Lettere, Memorie , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Diari e Lettere

Editore Pumbo.nl B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/04/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789492946010

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Publieke vijanden"

Publieke vijanden
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima