Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Pusula, Simyac gibi bir hayat dönütürme romandr. Pusula'nn özünde, amaçlarmz gerçekletirmek için gerçekte kim olduumuzu anlamaya yönelik dersler vardr.
Jonathan, gelecee dair planlarn deitiren bir trajedinin ardndan, ehir hayatndan kaçar. Istrap içinde, içsel pusulasn yeniden hareket ettirme umuduyla dünyann dier ucuna seyahat etmeye karar verir. Arkasnda kariyerini, arkadalarn, ailesini ve evini brakp bir srt çantasyla yola koyulur. Seyahati, Nevada'nn kuru çöllerinde balar, Adirondacks'in bakir dalarna ve oradan Romanya'nn bir ortaça kasabasna uzanr...
...Kaç yazmz ya da sonbaharmz kald. Belki yirmi? Ya da otuz? Duygularla savaacak kadar zamanmz yok. Hayallerimiz tükense de, mutlu olmak için kararl olmak zorundayz. Yeni hayaller yaratmay istemek zorundayz."...Bazen önümüzdeki yaama yer açmak için, planladmz yaamdan vazgeçmemiz gerekebilir.

nce Kapak:

Sayfa Says: 184

Bask Yl: 2010

e-Kitap:

Sayfa Says: 115

Bask Yl: 2010

Dili: Türkçe
Yaynevi: Butik

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Butik

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785857655

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Pusula"

Pusula
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima