Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Python to j?zyk programowania z ponad 20-letni? histori?. Opracowany na pocz?tku lat 90. ubieg?ego wieku, b?yskawicznie zdoby? sympati? programistów. Jest u?ywany zarówno do pisania przydatnych skryptów czy ma?ych narz?dzi, jak i do pracy nad du?ymi projektami. Korzysta z automatycznego zarz?dzania pami?ci? oraz pozwala na podej?cie obiektowe i funkcyjne do tworzonego programu. Wokó? j?zyka Python skupiona jest bardzo silna spo?eczno?? programistów.

Ta ksi??ka to sprawdzone ?ród?o informacji na temat Pythona i jego najcz?stszych zastosowa?. Nale?y ona do cenionej serii Receptury", w której znajdziesz najlepsze sposoby rozwi?zywania problemów. Przekonaj si?, jak wydajnie operowa? na strukturach danych, ?a?cuchach znaków, tek?cie i liczbach. Zobacz, jak korzysta? z iteratorów i generatorów. Ponadto naucz si? tworzy? w?asne klasy i funkcje oraz sprawd?, jak uzyska? dost?p do plików i sieci. Te i dziesi?tki innych receptur opisano w tej ksi??ce. To obowi?zkowa pozycja na pó?ce ka?dego programisty pracuj?cego z j?zykiem Python.

Dzi?ki tej ksi??ce:

  • poznasz podstawy j?zyka Python
  • rozwi??esz w optymalny sposób najcz?stsze problemy
  • napiszesz program korzystaj?cy z puli w?tków
  • b?dziesz lepszym programist? Pythona!

Najlepsze rozwi?zania typowych problemów!

Dettagli

Generi Informatica e Web » Linguaggi e Applicazioni » Programmazione e sviluppo del software

Editore Helion

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/01/2014

Lingua Polacco

EAN-13 9781492013532

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Python. Receptury. Wydanie III"

Python. Receptury. Wydanie III
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima