Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Quan despertem d'entre els morts

Henrik Ibsen
pubblicato da Grup 62

Prezzo online:
5,99

Arnold Rubek, un escultor de prestigi, es troba en un balneari en companyia de la seva esposa, molt més jove que ell, quan apareix Irene, una dona misteriosa que en el passat havia estimat profundament l'escultor. La presència d'Irene i la irrupció d'un caçador que tempta l'esposa d'Arnold amb l'aventura de la naturalesa, posaran en evidència les flaqueses d'una relació instal·lada en el tedi. En aquesta obra es troben els grans temes de la dramatúrgia d'Ibsen, la dualitat entre la vida i la mort, entre l'home i l'artista.

Dettagli

Generi Cinema e Spettacolo » Danza e altri spettacoli » Teatro di strada, mimo, circo e altri spettacoli » Teatro » Regia, produzione, gestione » Studi teatrali

Editore Grup 62

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/01/2013

Lingua Catalano

EAN-13 9788475883816

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Quan despertem d'entre els morts"

Quan despertem d
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima