Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jesus antwoord hom. `"Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel," ... En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: "Jy moet jou naaste liefhê soos jouself."' - Matt 22:37-40 Die wêreld verstaan nie hierdie radikale liefde wat ons vir God en ons medemens moet hê nie. Hulle verstaan ook nie die liefde wat God vir ons as mense het nie. Die wêreld beskou hierdie liefde eintlik as malligheid, want dis alles goed en wel om in God te glo, maar om Hom lief te hê is 'n heel ander storie. Dis alles goed en wel om nou en dan ander te probeer help, maar om jou eie gemak en welstand vir 'n ander op te gee, lyk na malligheid in 'n veilige wêreld waar mense hulle nie aan ander steur nie. Francis Chan glo God wil hê ons moet só lief wees vir ander dat ons tot enige uiterstes sal gaan om hulle te help. Hy glo God wil hê ons as Christene moet bekend wees daarvoor dat ons gee - van ons tyd, ons geld en ons vermoëns. Nes Noag die ark gebou het terwyl die res van die mense gedink het hy is mal, moet ons God se radikale opdrag om lief te hê gehoorsaam. Lees Radikale liefde en word geïnspireer om hierdie liefde radikaal uit te leef, want ... Wanneer jy lief is vir iemand, verander dit alles.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Cristianesimo

Editore Christian Art Distributors Pty Ltd

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/03/2011

Lingua Africano

EAN-13 9781415311462

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Radikale liefde"

Radikale liefde
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima