Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Rapport over de ongelijkheid in de wereld

Emmanuel Saez - Facundo Alvaredo - Fred Hendriks - Lucas Chancel - Thomas Piketty
pubblicato da Bezige Bij b.v., Uitgeverij De

Prezzo online:
0,00

Al enkele jaren staat ongelijkheid in het middelpunt van de politieke belangstelling: in grote delen van de wereld zijn de rijksten nog vermogender geworden, terwijl de welvaart van anderen stagneert of terugloopt.
Met een internationaal team van gezaghebbende economen (verenigd in het 'World Inequality Lab') schreef Piketty het Rapport over de ongelijkheid in de wereld, 2018. Het presenteert de stand van zaken, ook in opkomende economieën zoals China, India en Brazilië. Deze economieën trekken zich op aan het Westen, en de ongelijkheid tussen landen lijkt te verminderen. Tegelijk heeft de ongelijkheid binnen landen zich veelal verdiept. Uit de verschillen tussen landen is op te maken welk beleid ongelijkheid bevordert. Het rapport is een belangrijk document voor iedereen die zich zorgen maakt over een van de meest urgente onderwerpen in de hedendaagse politiek en economie. De informatie die erin gepresenteerd wordt, is van vitaal belang voor politici, beleidsmakers en wetenschappers over de hele wereld.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Economia » Economia, altri titoli

Editore Bezige Bij B.v., Uitgeverij De

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/09/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789403128801

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Rapport over de ongelijkheid in de wereld"

Rapport over de ongelijkheid in de wereld
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima