Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Rat i mit - Politika identiteta u suvremenoj Hrvatskoj postavlja pitanja o vladajuem - od dizajnera identiteta stvorenom, a od države permanentno nametanom - narativu o hrvatskoj državnoj samostalnosti i Domovinskom ratu. Kako suvremena Hrvatska interpretira rat, i zbog ega se od njega nikako ne može udaljiti? Zašto je baš u Hrvatskoj rat središnji dio novog državnog i nacionalnog identiteta? Zašto dizajneri identiteta i veliki dio javnosti panino reagiraju na svaku drukiju interpretaciju Domovinskog rata? Nije li Hrvatska samu sebe okovala vlastitom selektivnom, tabuiziranom i u znaajnoj mjeri falsificiranom interpretacijom prošlosti? Je li društvo koje inzistira na jednom jedinom dopuštenom tumaenju povijesnih dogaaja sposobno za napredak, za suoavanje s izazovima ideje slobode, na koncu i za vlastiti opstanak?

Dejan Jovi ovom knjigom nudi demokratski seminar u kojem e se slobodno, bez tabua i bez suvišnih zanosa, raspravljati o navedenim pitanjima. Rastvara mitove jer ih smatra opasnim za slobodu, demokraciju i suverenitet, te nam dobronamjerno ukazuje na to da je politika identiteta u Hrvatskoj danas jedan od glavnih razloga njene stagnacije, pa i nazadovanja. Osnovna poruka Rata i mita jest da hrvatsko društvo treba smoi hrabrosti da se oslobodi nametnutih okova, da umjesto povišenih emocija odabere argument i tako ispuni preduvjet stvarne demokratske tranzicije i napretka.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Fraktura

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/10/2019

Lingua

EAN-13 9789533581163

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Rat i mit"

Rat i mit
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima