Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Recht zal zijn wat ik zeg (E-boek)

Lannoo
pubblicato da Lannoo

Prezzo online:
10,99

Vlaamse toppolitici schrijven pleidooien over de fundamenten van de democratie In de aanloop van de verkiezingen van 2014 zetten Theater Malpertuis en Lannoo een multimediaal project op dat bestaat uit een theatervoorstelling en een boek. Twee jonge theatermakers distilleerden een voorstelling uit een oud-Grieks pleidooi: het geschil tussen Aischines en Demosthenes. Deze laatste zou een krans krijgen wegens zijn financiële bijdrage aan de vestingwerken van Athene. Aischines verzet zich daartegen omdat hij vindt dat dit niet kan gebeuren tijdens de ambtstermijn. Onder de titel Recht zal zijn wat ik zeg spreken beide politieke rivalen de burger/hedendaagse theaterkijker toe. In het boek bij de voorstelling wordt de bewerking van deze Griekse tekst afgedrukt en schrijven twaalf Vlaamse toppolitici een eigen, modern pleidooi over één van de thema's uit de tekst. 'Knetterend toneel.' (Knack) 'Woordkunst van de bovenste plank.' (De Morgen) 'In de reeks politieke producties de voorstelling die het felst op de kern van de zaak afgaat.' (Theatermaggezien) 'Verdomd goede acteurs.' (Trouw)

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti , Politica e Società » Ideologie e Teorie politiche » Scienza e teoria politica

Editore Lannoo

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/04/2014

Lingua Olandese

EAN-13 9789401415972

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Recht zal zijn wat ik zeg (E-boek)"

Recht zal zijn wat ik zeg (E-boek)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima