Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Voor wat, hoort wat!

Het is de innigste wens van Thomas' grootmoeder om haar kleinzoon gelukkig getrouwd te zien. Nu wil hij zijn oma graag blij maken, maar... alsjeblieft, zeg! Hij is totaal niet het type om zich voor het leven te binden. Dan komt er een reddende engel zijn kantoor binnenvallen: Elizabeth. Nietsvermoedend vraagt ze hem om een donatie voor haar liefdadigheidsproject. Natuurlijk wil hij dat! Mits ze bereid is voor een tijdje zijn verloofde te spelen...

Dit verhaal is eerder verschenen.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa » Romanzi contemporanei

Editore Harpercollins Holland

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/01/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789402550313

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Reddende engel"

Reddende engel
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima