Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Refugiats climàtics

Cecilia Carballo - Miguel Pajares Alonso
pubblicato da Rayo Verde Editorial

Prezzo online:
8,99

Es calculen mil milions de desplaçaments per causes climàtiques en els pròxims anys. Aquest és el primer llibre que analitza i tracta de resoldre aquesta crisi. Un atles sobre els impactes i les migracions de la crisi ecològica. Una proposta per a la urgència de canviar les polítiques globals. El canvi climàtic ha de ser una prioritat transversal en la gestió i organització de les polítiques públiques. No només per les conseqüències devastadores per al planeta, sinó també per a l'ésser humà. El canvi climàtic ha de ser una prioritat transversal en la gestió i organització de les polítiques públiques. No només per les conseqüències devastadores per al planeta, sinó també per a l'ésser humà. La Covid-19 ens ha mostrat com en som de vulnerables quan la naturalesa respon als danys que li fem. No obstant això, l'amenaça que ha suposat està en una escala molt inferior a la que representa el canvi climàtic. El canvi climàtic comporta la desertificació de grans zones, la pèrdua d'enormes extensions de cultius, la disminució de l'aigua potable disponible, la pujada del nivell del mar i uns huracans cada vegada més destructius. Tot això produirà importants moviments de població, tant desplaçaments interns com migracions. Aquest llibre mostra la dimensió dels impactes climàtics i analitza en profunditat els desplaçaments i les migracions climàtiques que ja s'estan produint i també les que poden produir-se en les pròximes dècades. Una anàlisi feta regió per regió, centrada en diverses zones de l'Àfrica, d'Àsia i de Llatinoamèrica. A més, el llibre tracta el dilema sobre la consideració de refugiades que han de tenir les persones que fugen dels impactes climàtics, i formula propostes, tant per a la lluita contra el canvi climàtic, com per a la gestió de les migracions. No estem preparats per afrontar els canvis que suposarà la transformació de la planeta. Hem de considerar el deure d'assumir els desplaçaments i les morts de desenes de milers de persones.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Diritto » Edilizia Sicurezza Ambiente » Ambiente , Ambiente e Animali » Ecologia e Ambiente » Ambiente: aspetti legali

Editore Rayo Verde Editorial

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/11/2020

Lingua Catalano

EAN-13 9788417925352

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Refugiats climàtics"

Refugiats climàtics
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima