Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Regretting you - Colleen Hoover
Regretting you - Colleen Hoover

Audiolibro Regretting you

Colleen Hoover
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
16,99

'Regretting you' is een indringende roman van Colleen Hoover, de internationale bestsellerauteur van 'It starts with us' en 'It ends with us'.

Morgan werd op zeventienjarige leeftijd zwanger van haar nu zestienjarige dochter Clara. De twee botsen erg met elkaar, maar gelukkig weet vader Chris de vrede te bewaren tussen de overbezorgde moeder en de vrijgevochten dochter. Als hij betrokken raakt bij een ernstig ongeluk, stort hun wereld in en elke dag komen er nieuwe geheimen aan het licht. Morgan en Clara raken steeds verder van elkaar verwijderd. Zullen ze de weg naar elkaar weer kunnen terugvinden?

Dettagli down

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa » Romanzi contemporanei

Editore Vbk Media

Formato Audiolibro

Durata 11:29.01

Pubblicato 11/03/2022

Lingua Olandese

EAN-13 9789020537956

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Regretting you"

Regretting you
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima