Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het zuidelijk gedeelte van het land der Mormonen, Utah en het plateau van Kaibab in Arizona,die merkwaardige streken, welke ik in Juni 1885 heb bezocht,zijn in Europa zoo goed als onbekend, en zelfs bij de Amerikanen maar zeer gebrekkig bekend. Zij weten er over het algemeen weinig meer van, dan hetgeen zij vernomen hebben van den heer Powell, den directeur van de Geological Survey. Sedert vijftien jaren heeft genoemde heer talrijke ontdekkingstochten gedaan in deze zonderlinge streken; met medewerking van den heer Thompson en andere geologen, heeft hij van deze landstreek uitmuntende geologische kaarten vervaardigd.

Dettagli

Generi Guide turistiche e Viaggi » Consigli per il viaggio e opere generali » Guide Escursionismo » Guide turistiche , Storia e Biografie » Storia delle Americhe

Editore Fb Editions

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/08/2018

Lingua Olandese

EAN-13 1230002507675

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Reis in Utah en Arizona"

Reis in Utah en Arizona
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima