Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Reklamsz Marka Yaratmak

Chris Grams
pubblicato da The Kitap

Prezzo online:
3,31

Markanz büyütmek için reklam art. Ama reklam bütçeleri çok yüksek... Peki, ne yapacaksnz?

Büyük bir marka yaratmak için pazarlama eitimine ya da pazarlama deneyimine ihtiyacnz yok. En iyi markalarn bazlar kendilerini hiçbir biçimde pazarlama uzman olarak görmeyen insanlar tarafndan ina ediliyor. te bu kitap dünya standartlarnda bir marka yaratmak isteyen herkese yardmc olmak için yazld.

Pahal bir reklam kampanyas için yeterli paranz yoksa mevcut pazarlama ve reklam stratejinizin deerinden üphe ediyorsanz veya en yeni dijital medya araçlarnn yüzeysel uygulamalarnn ötesine geçmek istiyorsanz, doru yere geldiniz.

Reklamsz Marka, yazarn dünyann önde gelen açk kaynak yazlm irketi olan Red Hat'de bir milyar dolarlk bir marka yaratmaya yardmc olduu 10 yllk deneyiminden yola çkarak bir marka yaratmay adm adm anlatan bir rehber.

Reklamsz Marka 20. yüzyln büyük markalarn gelitirmek için kullanlan klasik konumlandrma prensiplerini, artk 21. yüzyl markalar için sunulan yeni topluluk oluturma stratejileri ve araçlar ile birletiriyor. Eski dünyann en iyileri, yeni dünyann en iyileriyle buluuyor.
(Tantm Bülteninden)

Sayfa Says: 380

Bask Yl: 2016

Dili: Türkçe
Yaynevi: The Kitap

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Economia » Economia, altri titoli

Editore The Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786056785184

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Reklamsz Marka Yaratmak"

Reklamsz Marka Yaratmak
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima