Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Prezzo online:
6,50

A könyv felépítése az õslénytan történetének bemutatásával, majd a legszükségesebb általános õslénytani ismeret átadásával kezdõdik. Ezután következik a rendszeres rész. A rendszertan ismertetését azonban megelõzi az osztályozás, a nevezéktan és rendszerezés fogalmainak körüljárása. Külön kitérünk a természetes és a mesterséges rendszer definiálására, majd az egyes állat- és növénytörzsek kerülnek sorra. Itt azonban kényszerû kompromisszumokat kötöttünk, amennyiben a rendszertani részben a vizsgálat módja szerint mesterségesen fogtunk össze olyan állat- és növénytörzseket, amelyeket a természetes rendszertan szerint nem sorolnánk együvé. Ennek oka az a gyakorlati igény volt, mely ezen a szinten felülírta a rendszertan követelményét és az oktatásnak megfelelõ módon, tehát a mikroszkóppal vizsgálható taxonokat egy mesterséges tárgy, a mikropaleontológia fejezetbe gyûjtötte össze. S mivel elsõsorban gyakorlati igényeket elégít ki a könyv, ezért azon õsmaradvány-csoportokat állítottuk a kötetbe, amelyek hazánkban is elõfordulnak, és jelentõsek. S bár nehezen álltuk meg, ám azokat az egzotikus, kihalt és vitatott rendszertani helyzetû csoportokat, amelyek kutatása ma az õslénytani kutatás élvonalába tartozik, sajnos mellõznünk kellett. A rendszertani részt rövid evolúciós fejezet követi, melyben a kihalásokról is említés következik. Ezek, a rendszeres õslénytant keretbe foglaló fejezetek tehát egységes egészt kínálnak az egyetemi általános alapképzésben résztvevõk és a téma iránt érdeklõdõ mûvelt és mûkedvelõ közönségnek egyaránt.

Dettagli

Generi Ambiente e Animali » Terra e Spazio » Rocce, minerali e fossili » Cani Gatti e altri Animali » Animali, altri titoli

Editore Digi-book Magyarország Kiadó Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/02/2016

Lingua Inglese

EAN-13 1230000920100

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Rendszeres õslénytan"

Rendszeres õslénytan
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima