Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Renæssancen gav plads til en række spændende nye strømninger i kunsten og arkitekturen. Kunsthistoriker Francis Beckett fortæller om en af kunsthistoriens vigtigste perioder, og hvordan den kom til udtryk i den danske kunst. Han beskriver renæssancekunstens særlige kendetegn, de mest kendte kunstnere og kunstens vilkår i Danmark. Francis Beckett (1868-1943) var en dansk kunsthistoriker og forfatter. I løbet af sit liv foretog han mange længere studierejser i Europa. I 1924 blev han en del af direktionen for Ny Carlsbergfondet, og samme år blev han Ridder af Dannebrog. Francis Beckett debuterede som forfatter i 1895 med bogen "Altertavler i Danmark fra den senere Middelalder" og udgav efterfølgende flere bøger om europæisk kunst- og arkitekturhistorie.

Dettagli

Generi Arte Beni culturali e Fotografia » Storia dell'arte » Rinascimento dal 1400 al 1600 » Teoria delle arti e opere generali

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/09/2018

Lingua Danese

EAN-13 9788726024227

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Renæssancen og kunstens historie i Danmark"

Renæssancen og kunstens historie i Danmark
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima