Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Resebrev 1921-1952

Eyvind Johnson - Lars Sundh
pubblicato da Modernista

Prezzo online:
11,43

»För en i länder och tider vittskådande berättarkonst«, står det i motiveringen till det nobelpris i litteratur som Eyvind Johnson delade med Harry Martinsson 1976.
Eyvind Johnson var en resande människa; i sin ungdom drömde han bland annat om att emigrera till Madagaskar. Han hamnade i Paris, där han bodde under en stor del av 1920-talet. Från 1921 och långt upp i åren skrev han resebrev till svenska dagstidningar - under de första utlandsåren på 1920-talet var detta hans huvudsakliga inkomstkälla. Breven som handlar om den politiska utvecklingen i Tyskland respektive Frankrike, präglas av anarkistiska och ungsocialistiska idéer. Bland annat varnar de för konsekvenserna av den framväxande nazismen.
Flertalet av dessa resebrev har aldrig tryckts i bokform.
Björn Gustavsson - som står för urval, förord och kommentarer - är kritiker och har tidigare bland annat utgivit kommenterade ungdomsnoveller av Eyvind Johnson [Olibrius och gestalterna, 1986] och en CD med inspelningar av författaren [Frihet är det bästa ting, 2003].

EYVIND JOHNSON [1900-1976] var en svensk författare och översättare. Han erhöll Nobelpriset i litteratur 1974 tillsammans med Harry Martinson samt var ledamot av Svenska Akademien.

»Resandet i dess olika bemärkelser är en väsentlig aspekt i Eyvind Johnsons liv och författarskap - det får man klart för sig genom Björn Gustavssons välredigerade antologi.« | Lars Gustafsson, Nerikes Allehanda

»Det är spännande att se hur Johnson successivt erövrar sitt språk och elaborerar sin stil - från ynglingens valhänta rådbråkande av syntaxen, över 30-talets eleganta ironier till efterkrigstidens eftertänksamma meningsbyggnader.« | Nils Schwartz, Expressen

»Björn Gustavsson, kritiker och Eyvind Johnson-kännare, utger i dagarna en mycket läsvärd volym med Eyvind Johnsons resebrev 1921-1952.« | Thure Stenström, Svenska Dagbladet

Dettagli

Generi Non definito

Editore Modernista

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/07/2018

Lingua Svedese

EAN-13 9789177817321

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Resebrev 1921-1952"

Resebrev 1921-1952
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima