Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A szent
férfiak bátorsága porba hullott Isten haragjának lába elé, és miként
eltaposott f, remegett kimerült lelkük az Úr színe eltt. És minden hangnak
elállt lélegzete haragjával szemben. És amikor a halandók szavának utolsó
rezzenése is dermedt némaságba veszett, íme Ráhel, Izráel sanyja lépett ki
egyedül, magányos félelmének vadonjából. Ramahi sírjában is meghallotta
Isten haragjának mennydörg robaját, és gyermekei sorsán ontott könnyei
patakként záporoztak orcáján. De ers elhatározással összefogván minden
erejét, a Láthatatlan elé vetve magát, kitárta karjait, és térdre borulva
emelé szavát az Úrhoz - vezeti a történetet Stefan Zweig. 

Mert ha ers
férfiak nem képesek istenig elérni, vajon egy asszony jajszava miként repül
az égig? Meghallgatja-e az úr Ráhelt? És ha igen, miért? Van-e asszonyi érv,
mely ersebb isten gondolatainál? 

Hm... Stefan Zweig ebben a rövid
elbeszélésében erre a keresi a választ.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Rosa » Romanzi contemporanei , Religioni e Spiritualità » Narrativa d'ispirazione religiosa

Editore Digi-book Magyarország Kiadó Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/02/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633645178

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ráhel"

Ráhel
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima