Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kad pepeo nakon erupcije vulkana na Islandu prizemlji avione, veinski vlasnik i izvršni direktor Koncerna Jukka Hopeaniemi traži nain da sa sjevera Finske što brže stigne do Helsinkija. Naime iako je tijekom cijele svoje uspješne karijere izbjegavao medije, uporna televizijska urednica Leena Kontiolahti nagovorila ga je na gostovanje uživo u jutarnjem programu nacionalne televizije. Za dugi put prema jugu Jukka odabire vozaa svoga pokojnog oca Armasa Kallija, ovjeka kojemu potpuno vjeruje. Iako isprva ne želi prekinuti svoju zasluženu mirovinu, Kallio pristane na zadatak tražei veliki honorar, kojim namjerava izvui ker iz kockarskih dugova. A kad njihovo putovanje konano pone, Jukku sustiže prošlost - njegov mu je otac prije smrti ostavio šest kazeta kojima pokušava nadoknaditi vrijeme koje je umjesto na odgoj sina utrošio na izgradnju poslovnog carstva i trgovinu elika s Rusima...
Rije Božja Karija Hotakainena mogla bi se nazvati skandinavskom kombinacijom psihološke drame i romana ceste. Od idilinog poetka do završnog obrata ovo zanimljivo djelo jednog od najvažnijih suvremenih finskih pisaca izvrstan je prikaz današnjeg svijeta i njegovih mana, ali i poneke vrline.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Publishdrive

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/10/2017

Lingua

EAN-13 9789532667547

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Rije Božja"

Rije Božja
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima