Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Miljonären David Helmsley lever ett olyckligt liv i London. Efter att ha spenderat en livstid med att arbeta ihop sin förmögenhet har han nu mot slutet av sitt liv insett att det inte var någonting värt. Han valde för länge sedan att leva ett ensamt liv när han insåg att det alltid skulle vara hans pengar andra ville åt, och inte honom. Som en rik man kommer han aldrig få uppleva hur det känns att bli älskad av någon annan. När han inser att valet står mellan rikedomar eller kärlek bestämmer han sig för att lämna det förstnämnda bakom sig. Utan sin förmögenhet står han inför ett liv av fattigdom och arbete. Men på jakt efter lyckan är det värt det. För första gången ger sig David Helmsley ut för att finna något större än rikedomar. Han söker efter sanning, och kanske kommer det leda honom till kärlek.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa » Classici

Editore Saga Egmont Swedish

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/06/2019

Lingua Svedese

EAN-13 9788711926116

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Rikedomar"

Rikedomar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima