Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Rite van Doorgang

Jessica Lee
pubblicato da Jessica Lee

Prezzo online:
2,99

Het was mijn eerste baan in een wellness salon..... Ik had moeten weten dat er iets zou gebeuren! Maar goed, als je een wanhopige jongeman bent die al zo lang op zoek is naar een baan, zeg je meteen JA..... en dat heb ik gedaan.

Dit bedrijf was eigenlijk helemaal niet zoals de anderen, het personeel, de baas en de klanten waren allemaal erg tactisch..... wat ik je ga vertellen moet je natuurlijk tussen ons blijven....... shhhh!

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica , Romanzi e Letterature » Erotica

Editore Jessica Lee

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/10/2018

Lingua Olandese

EAN-13 1230002612171

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Rite van Doorgang"

Rite van Doorgang
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima