Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Bu otelde, baka otellerde olmayan benzersiz bir ey var. Gelenler hep çok zengin kiiler. Adna OYUN ODASI diyorlar. Bu odada, seks yapan bir çifti izlemek için para ödeyebiliyorsunuz. Ayrca oteldeki konuklar da birbirleriyle seviebiliyorlar. in heyecan verici ve benzersiz olan taraf ise, duvarn dier tarafnda sizi izleyen bir çift göz olmas. Duvardaki küçük kapak, sevime biter bitmez kapanyor." Bu ksa öykü, sveçli film yapmcs Erika Lust ibirliiyle yaynlanmtr. Buradaki amaç; tutku, yaknlk, ehvet ve sevgi konularn ele alan güçlü ve erotik öykülerle insan doasn ve çeitliliini ortaya koymaktr.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica , Romanzi e Letterature » Erotica » Romanzi contemporanei

Editore Saga Egmont International

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/06/2019

Lingua Turco

EAN-13 9788726214857

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Röntgenci - Erotik öykü"

Röntgenci - Erotik öykü
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima