Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Robinson Crusoe is een roman van de Engelse schrijver Daniel Defoe. Het is een fictieve autobiografie/dagboek van Robinson Crusoe, waarvan het belangrijkste deel zich afspeelt op het onbewoond eiland waar hij na een schipbreuk terechtkomt.

Het boek werd uitgegeven in 1719 en wordt door sommige critici wel beschouwd als de eerste echte Engelse roman. Dat de meningen hierover verdeeld zijn heeft vooral te maken met wat als definitie van de term 'roman' wordt opgevat. Het boek is tevens een van de meest gepubliceerde boeken ter wereld.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici » Avventura , Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura

Editore Books Pub

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/06/2017

Lingua Olandese

EAN-13 1230001741735

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Robinson Crusoe"

Robinson Crusoe
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima