Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Romerska kejsare i marmor

Viktor Rydberg
pubblicato da Mimer bokförlag

Prezzo online:
9,56

Viktor Rydbergs unika bok om de romerska kejsarna har betraktats som ett litterärt mästerverk. I texterna demonstrerar han sin inlevelse i antikens tankevärld och förmåga att göra den levande för moderna människor, samtidigt som han åstadkommer psykologiska studier som fascinerar med sin originalitet och fördomsfria människouppfattning.

Viktor Rydberg (1828-1895) räknas som en av våra största författare. Han är främst bekant för sina dikter och romaner, men var även mycket framstående inom andra områden, däribland kulturhistoria. År 1874 kom den Romresa till stånd som han drömt om alltsedan 1850-talet. Besöket inspirerade honom till "Romerska kejsare i marmor". Med sitt djupa kunnande om antiken och sin skarpa psykologiska blick formar han häri på ett mycket vackert språk mästerliga porträtt av Julius Caesar, Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero, Hadrianus och Antinous, samt Marcus Aurelius.

Boken är för första gången försedd med fotografier på de marmorbyster som inspirerade Rydberg, regentlängd, förklarande fotnoter och efterord.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie » Storia sociale e culturale , Economia Diritto e Lavoro » Lavoro » Storia del lavoro e dei sindacati

Editore Mimer Bokförlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/12/2014

Lingua Svedese

EAN-13 9789187593413

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Romerska kejsare i marmor"

Romerska kejsare i marmor
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima