Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

La història d'amor més coneguda i emocionant de tots els temps, en una edició amb textos i il·lustracions especialment adaptades per als petits lectors.

Romeu i Julieta són dos joves de Florència que s'han enamorat perdudament l'un de l'altra. Però les seves famílies estan enemistades des de fa molt de temps i no volen que estiguin junts. Malgrat els esforços dels dos joves per viure el seu amor en secret, l'oposició dels seus familiars els impedirà gaudir de la felicitat somiada.

La col·lecció La meva primera biblioteca presenta els grans clàssics de la literatura convertits en preciosos contes il·lustrats.

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Classici , Romanzi e Letterature » Classici

Editore Shackleton Books

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/04/2023

Lingua Catalano

EAN-13 9788413612775

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Romeu i Julieta"

Romeu i Julieta
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima