Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Rop ur mörkret - 3

Anna Jansson - Helena Hammarstrom
pubblicato da Tiden förlag

Prezzo online:
7,66

När kriminalkommissarie Maria Wern tar över fallet om en saknad ung kvinna verkar det först svårt att hitta nya ledtrådar. Camilla, en 26-årig sjuksköterska från Hemse, har varit spårlöst försvunnen sedan förra sommaren. Det sista tecknet är hennes cykel som hittades i vägrenen efter en picknick med kollegorna. Nu, åtta månader senare, dyker Camillas tvillingsyster Emma upp på Gotland för att söka sanningen. Hon flyttar in i Camillas stuga och tar över hennes skift på vårdcentralen, noga med att få göra hembesök hos samma patienter. Emma vill till varje pris ta reda på vad som hänt systern. Kommer hon eller Maria Wern att hinna först?

Avsnitt 3.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Tiden Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/06/2021

Lingua Svedese

EAN-13 9789151504407

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Rop ur mörkret - 3"

Rop ur mörkret - 3
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima