Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Johannes Rosmer on entinen kirkkoherra ja Rosmersholman kartanon omistaja. Hänen vaimonsa Beate on tehnyt itsemurhan, koska ei ole voinut tulla raskaaksi - Rosmerin kunniakas suku tulisi sammumaan. Beaten seuraneiti Rebekka West on jäänyt asumaan Johannes Rosmerin kanssa. Epäsovinnaisten asumisjärjestelyiden lisäksi Johanneksella on myös radikaaleja poliittisia ajatuksia: hän toivoo tasa-arvoista yhteiskuntaa. Johannes joutuu kuitenkin huomaamaan, ettei ympäröivä yhteiskunta välttämättä hyväksy hänen elämänvalintojaan. "Rosmersholma" on Henrik Ibsenin upea näytelmä vuodelta 1886.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici

Editore Saga Egmont Finnish

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/12/2019

Lingua Finlandese

EAN-13 9788726057300

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Rosmersholma"

Rosmersholma
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima