Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Poznaj Ruby on Rails i twórz pot??ne aplikacje
internetowe w zaledwie kilka dni

 • Jak budowa? dynamiczne strony, nastawione na u?ytkownika?
 • Jak rozwi?za? problemy z wydajno?ci? baz danych?
 • Jak sprawnie i efektywnie korzysta? z platformy Ruby on Rails?

Dlaczego masz wybra? Ruby on Rails? G?ównie dlatego, ?e jest to wyj?tkowe narz?dzie, które umo?liwia budow? aplikacji internetowych ka?dego typu (w tym portali spo?eczno?ciowych, witryn e-commerce, oprogramowania do zarz?dzania oraz tworzenia statystyk) w zaledwie kilka dni! A to wszystko dzi?ki Rails -- doskonale wyposa?onemu frameworkowi do tworzenia aplikacji internetowych opartych o bazy danych -- który oferuje ?rodowisko z wykorzystaniem j?zyka Ruby. Za? ten j?zyk programowania charakteryzuje si? niezwyk?ym po??czeniem cech: jest równocze?nie prosty, elegancki i elastyczny, co pozwala dowolnie modyfikowa? jego cz??ci.

Ksi??ka "Ruby on Rails. Wprowadzenie. Wydanie II" zawiera szczegó?owe porady i wskazówki dotycz?ce instalacji oraz korzystania z Rails 2.1, a tak?e j?zyka skryptowego Ruby. W podr?czniku znajdziesz nie tylko wyja?nienia odno?nie sposobu dzia?ania Rails, ale równie? opis kompletnej aplikacji. Dzi?ki temu przewodnikowi dowiesz si?, w jaki sposób wspó?pracuj? ze sob? wszystkie aplikacje tworz?ce szkielet Rails, a ponadto nauczysz si? sprawnie korzysta? z dokumentacji oprogramowania i tworzy? zaawansowane aplikacje znacznie szybciej ni? dotychczas.

 • Uruchamianie i organizacja Rails
 • Budowanie widoku
 • Rusztowania, REST i ?cie?ki
 • Klasy z?o?one
 • Rozbudowywanie widoków
 • Zarz?dzanie uk?adem strony
 • Arkusze stylów
 • Tworzenie w?asnych funkcji pomocniczych
 • Testowanie i debugowanie
 • Tworzenie nowej aplikacji Rails

Wyczerpuj?ce i przyjazne wprowadzenie w Ruby on Rails.

Dettagli

Generi Informatica e Web » Linguaggi e Applicazioni » Programmazione e sviluppo del software » Applicazioni grafiche e multimediali

Editore Helion

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/08/2012

Lingua Polacco

EAN-13 9781457171437

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ruby on Rails. Wprowadzenie. Wydanie II"

Ruby on Rails. Wprowadzenie. Wydanie II
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima