Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tara elinden brakt. Aynann önündeki mektubu eline alp odann dier tarafna, güneye bakan penceresinin önündeki koltua doru yürüdü. Koltua oturduktan sonra mektubu açt. Son cümlesini okudu önce:

'Seni, senin atlar sevdiin kadar seviyorum.'

Erkan Karagöz 'ün 'Rus Kz Vasilisa' adl roman akn ve umudun, acmaszln resmini çiziyor.

Gündüzün geceyle buluan noktasnda hoyrat bir kadnn çlklar alev alev yanan alaca bir kuu andryor.
evket ve Rus Kz Vasilisa...

1917-1930 yllar arasnda Kars ve yöresinde yaanan çalkantlarn içinde filizlenen bir ak öyküsü...
Hikmet ÇETNKAYA - Cumhuriyet

1917 Ekim Devrimi'nden sonra yaanan siyasal ve toplumsal kargaa, Çarlk Rusyas'nn igal ettii, Kafkasya'nn Anadolu'ya açld topraklarda da yaanmtr.

Rus Kz Vasilisa; Kars'tan stanbul'a, oradan da Rusya'ya uzanan bir corafyada yaanan çalkantlar ve resmi tarihin üzerini örttüü olaylar bütün çplaklyla bize anlatyor.

Bu tarihi doku ve atmosferde, atlara sevdal seyis evket ile Rus generalin kars Vasilisa'nn imkânsz akna da tank oluyoruz.

nce Kapak:

Sayfa Says: 376

Bask Yl: 2011

e-Kitap:

Sayfa Says: 314

Bask Yl: 2011

Dili: Türkçe
Yaynevi: Maya Kitap

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Maya Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785882602

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Rus Kz Vasilisa"

Rus Kz Vasilisa
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima