Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Masaj, yumuak dokulara uygulanan, organizma üzerine birden fazla tesiri bulunan manipülatif tekniklerdir. Masajn, özellikle lokomotor sistem ve kardiyovasküler sistem bata olmak üzere organizmay oluturan dier sistemler üzerine de birden fazla fizyolojik, mekanik ve psikolojik tesirleri bulunmaktadr. Tekniine uygun ve bilinçli uyguland takdirde istenilen sonuç elde edilebilir. Bilinmelidir ki bilinçsiz yaplan masaj birey saln olumsuz etkileyecektir. Bu sebeple konusunda uzman, eitimli, prensipli ve meslek etiine uyan terapistler'e gereksinim vardr.
Bu çalmada, yönetim ve yönetici kavramlarna deinilerek, yönetim ile yöneticiliin önemi ve yönetim süreci, yönetici tipleri, yönetici rolleri gibi konular üzerinde durulmutur. Spa, Masaj, Yönetim ve Yöneticilik ile ilgili çalmalar inceleyerek, teknie uygun ekilde yapmay örenerek, gerekli olan bilgi, becerileri kazanacak ve bundan sonra yaplacak çalmalara kaynak oluturacaktr.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Mente, corpo, spirito » Alimentazione e Diete

Editore Astana Yayinlari

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/06/2020

Lingua Inglese

EAN-13 1230003960165

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "SPA, Masaj ve Yöneticilik Rehberi"

SPA, Masaj ve Yöneticilik Rehberi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima