Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Teksas Eyaleti polisi Lucious Landrum azl Comer Çetesi'ni yakalamaya kararlyd. Bunun için hayatn ortaya koymutu. Ama Georgie Ah Georgie!.. Bir kadnn saçnn teli için perian oluyordu. Hayat boyunca soyguncularla çatm, saysz çeteye baskn düzenlemi, defalarca ölümle burun buruna gelmiti ama asla bu ufak kadn karsnda gördüü zamanki gibi gerilmemiti.

Ah! Bu kadn onun sonu olacakt

Georgie bamszln tadn çkaryordu. Kasabann kadnlarnn aksine kendine ait bir evi ve ii vard. Tabii Lucious gelene kadar Bu küstah adam bir anda ortaya çkm, iine ortak olmu ve genç kadna emirler yadrmaya balamt. Evet, yüreini titretecek kadar yakkl olabilirdi ama özgürlüünü elinden almak

te bu imkânszd!

"Gist, muhteem karakterlerle yine karmzda. O; bamsz kahramanlarn ve kalbi eriten aklarn ustas" Romantic Times

"Yürekleri stan, harika bir ak hikâyesi" The Heart

"Bu okuduunuz ilk Deeanne Gist roman olabilir ama emin olun son olmayacaktr." The Well-Dressed Branch

"Karakterler her sayfada daha güçlü, daha ak dolu." CBA Retailers Magazine

nce Kapak:

Sayfa Says: 472

Bask Yl: 2012

e-Kitap:

Sayfa Says: 363

Bask Yl: 2012

Dili: Türkçe
Yaynevi: Sonsuz Kitap

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Sonsuz Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/02/2013

Lingua Turco

EAN-13 2789785933410

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sakl Öpücük"

Sakl Öpücük
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima