Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bugüne dek hiç bu kadar fazlas bu denli çok ve iddetle istenmemiti..

yi haber: büyük düünürlerin hepsi mutluluk konusunda benzer reçeteler önermitir. Kötü haber: Modern hayat bu reçeteleri uygulanamaz klmak konusunda fazlasyla hünerli. Bizden bolca tüketim, yüksek heyecanl ilikiler ve ebedi gençlik isteyen bugünün dünyasnda kendimizi tatminsizlik ve youn endie hisleri içerisinde bulmamz, herkesin bizden daha iyi vakit geçirdii korkusuna kaplmamz iten bile deil.

Saçmalklar Ça ite bu can yakc sorunu konu ediyor. Yirmi birinci yüzylda çalr, sever ve yalanrken tatmin duygusunun nasl bizden hzla uzaklatna yönelik elenceli ve zeki bir aratrma sunuyor Michael Foley. En eski yazlardan en son psikolojik aratrmalara, Glgame Destan'ndan Oz Büyücüsü'ne, Buda'dan David Foster Wallace'a uzanan geni bir kaynak yelpazesinden faydalanan Foley günümüzün kültürel artlandrmalarnn absürd doasna alayc bir k tutuyor ve çamz suçlu ilan edip reddetmek yerine modern yaam, içeriindeki youn saçmal kavramak suretiyle sadece kabule deil, kucaklamaya da yönelik bir tavr öneriyor.

Buraya kitap için daha fazlasn yazmak mümkün ama Foley haklysa buna gerek yok zira siz u anda yan taraftaki müzik reyonundan gelen arkyla, telefonunuza gelen mesajla ya da yannzaki bayann size farkettirmek için urat yeni çantasyla çoktan baka alemlere daldnz.

"Modern hayat tüm mecralaryla sizi krk hayaller, mutsuzluk kayna hrslara iteliyor. Foley'nin zeki ve fazlasyla elenceli kitab bunun üstesinden gelmenize yardm edebilir." Guardian

nce Kapak:

Sayfa Says: 250

Bask Yl: 2016

e-Kitap:

Sayfa Says: 215

Bask Yl: 2011

Dili: Türkçe
Yaynevi: Domingo Yaynevi

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Domingo Yaynevi

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785879169

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Saçmalklar Ça"

Saçmalklar Ça
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima