Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Samen eendjes voeren

Teresa Carpenter
pubblicato da HarperCollins Holland

Prezzo online:
3,49

Schoolhoofd Alex vindt zijn nieuwe collega Samantha meer dan leuk. Maar om nou iets te beginnen met een collega... daar schrikt hij toch voor terug. Tot zijzelf het initiatief neemt en op een mooie zondagochtend bij hém aanbelt. Wat een leuke verrassing! Maar waarom heeft ze haar baby eigenlijk meegenomen? Dit verhaal is eerder verschenen en is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Harpercollins Holland

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/01/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789402544459

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Samen eendjes voeren"

Samen eendjes voeren
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima