Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sanat ve Arzu, sosyal bilimler eletirisi ile yeni bir sosyal bilim önerisini birlikte gelitiren Ulus Baker'in ODTÜ Görsel-itsel Sistemler Aratrma ve Üretim Merkezi'nde 1998 ylnda verdii seminer dizisinin kitaplatrlm hali. Ulus Baker 17. yüzyldan balayp Kant'la devam eden temel modern özneleme süreçlerini Deleuze'ün klavuzluunda ele alyor. Spinoza, Descartes, Leibniz, Kant felsefelerine hep sanatla bantsn da gözeterek, bunlardan bir estetik çkartlabilir mi diye bakyor. Sonra, resimde 19. yüzyl sonunda balayan dönüümleri ele alyor; imge üretimi bakmndan sinemaya eiliyor; sinemann anlam üretme tarzlarna odaklanyor. Sanat ve Arzu seminerini batan sona kat eden affect (duygulanm) kavram araclyla, resim ve film dünyalarna, esinlendirici örneklerle dolu bir keif gezisi bizi bekliyor.

"Bilirsiniz düünceler insanlarn elinden çok kolay çkar, kullanma açk nesnelerdir, bedavadrlar her eyden önce. Satlan düünceyle bak açs falan oluturulamaz. Düüncenin pazarlandn da hepimiz biliyoruz. Artk günümüzde reklamclar 'konsept' yaratyorlar, Deleuze'ün söyledii gibi. Onlarn elinden bunu nasl alacaz, mesele o. Bir sanatç sanat eserini reklam olmaktan nasl çkaracaktr? Ya da gazete köe yazs düzeyinde yürütülen baz etik ve politik tartmalarn elinden siyaset alanlar nasl kurtarlacak ve nasl yeniden ina edilecektir? Ya da düüncenin kurtarlmas nasl yeniden ina edilecektir bu ortamn içerisinde?"

Ulus Baker

Dettagli

Generi Non definito

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/05/2020

Lingua Turco

EAN-13 9789750519574

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sanat ve Arzu"

Sanat ve Arzu
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima