Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sezgin Kaymaz'n yeni romanlarn hasretle bekleyen okurlar, bu kez ve ilk kez onun hikâyeleriyle buluacaklar Sandk Odas'nda...Bir srr ifa edelim: Bu kitaptaki hikâyelerin ortaya çkmasnda zaten biraz da okur parma var! Hafta balarnda, mesire yerlerinden dönüp de dairelerimizin iç karartc mesai atmosferine girdiimizde, önümüzde içimizi açacak bir adet hikâye bulsak fena m olur gibisinden istek parçalar yollayan okurlar gaz verdi bu derlemeye! Sezgin Kaymaz'n romanlarnda karakterlerin, uzun sohbetlerin, sürprizli kurgunun, nee ve hüznün oluturduu çalg çengi havasn, hikâyelerinde de oda müziiölçeinde tadabilirsiniz. Onun has motifleri: fizikötesinin ürpertisi...zalim kaderlerle,ince kederlerle snanan ruhlar...iyi insan cevherini ve yaam muhabbetini illâ bulup çkartan romantizm... ve tabii kara olmaya meylettiinde bile en bir mizah... Bu motifleri, zaman zaman içiçe geçirerek, zaman zaman ayr ayr
bezeyerek ileyen hikâyeler var Sandk Odas' nda. Türkçe'nin, gündelik dili edebiyata tamaktaki en usta yazar, tutkulu anlatn, ksa mesafelerde de sürdürüyor!

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/05/2020

Lingua Turco

EAN-13 9789750515262

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sandk Odas"

Sandk Odas
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima