Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dramatiskt och medryckande berättas här sanna historier om spioner. Vi får bland annat läsa om Yevno Azev, agent för den ryska hemliga polisen. Under falsk identitet arbetade han bland revolutionärer i St Petersburg 1904.

Vi möter den jugoslaviske aristokraten Dusko Popov, som spelade ett livsfarligt spel när han dubbelbluffade tyska underrättelsetjänsten i Lissabon under andra världskriget och stiftar bekantskap med Richard Sorge, tysk tidningsreporter och kommunistspion, som charmade sig in i de högsta diplomatcirklarna i 1930-talets Tokyo. Vi får även träffa den exotiska dansösen Mata Hari, som blev amatörspion under första världskriget. Men hennes karriär som spion fick ett allt annat än amatörmässigt slut...

Detta är sjätte delen i serien Sanna historier. Varje bok innehåller spännande berättelser hämtade direkt ur verkligheten.

Paul Dowswell skriver främst böcker för barn och ungdomar. I serien Sanna historier har han tidigare skrivit om första världskriget, om andra världskriget och om rymningar.
Fergus Fleming är frilansskribent och har tidigare författat en rad böcker för yngre.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Historiska Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/06/2014

Lingua Svedese

EAN-13 9789175452265

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sanna historier om spioner"

Sanna historier om spioner
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima