Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Stefan Zweig'n 1942'de intihar etmeden hemen önce yazd orijinal ad "Schachnovelle" olan eseridir. Karakterlerin ahsi davranlarndan betimlemeler verilerek psikolojileri yanstlmaktadr.

Sava srasnda Naziler tarafndan tutuklanan ve türlü psikolojik ikenceler gördüü bir hücreye kapatlan Dr. B. günün birinde sorgu odasndaki askda bir kaputun cebinde küçük bir kitap bulur, bir satranç kitab. Hiç bilmedii bu oyunla ilgili kitab çalmay baarr ve mutlak bir yalnzla mahkum edilerek karanln eiine itildii odasnda zihnini oyalayacak bir ey bulduuna inanr, ancak tecritte ne satranç talar ne de bir satranç tahtas olduu için oyunun inceliklerini örenirken dahilik ile deliliin snrlarnda gezer. Suçsuzluu ispatlanp salverildiinde bir gemi yolculuunda dünya satranç ampiyonu ile iki yolcunun oyununda kendini bir anda taktik veren ses olarak bulur, sonra da kendisine birebir bir maç teklif edildiinde artk geri dönüü olmayan bir yola girmitir.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Classici

Editore Devrimekitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/07/2019

Lingua Turco

EAN-13 1230003333426

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Satranç"

Satranç
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima