Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Je bent een vrowu - een zwarte met Indiaans bloed - en je komt uit ee narm Texaans gezin met dertien kinderen. Dan is het niet zo makkelijk om je passie voor luchtvaart waar te maken. Al helemaal niet in een tijd waarin texas wordt gedomneerd door de racistische Ku-Klux Clan. Maar niets of niemand houdt Bessie tegen. Ze wil de lucht in, want 'daarboven in de wolken zijn we allemaal gelijk'. De ontembare Bessie zal heel wat hindernissen moeten overwinnen om haar droom realiteit te zien worden.

Dettagli

Generi Fumetti » Graphic Novel , Romanzi e Letterature » Narrativa a Fumetti

Editore Dupuis

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/06/2021

Lingua Olandese

EAN-13 5420077171260

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Scarface"

Scarface
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima