Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Schillers dubbelliefde

Mariska Overman
pubblicato da Kobo Originals

Prezzo online:
11,99

In de zomer van 1788 brengen de zusjes Lengefeld een heerlijk onbezorgde tijd door met Friedrich Schiller. Hoewel hij hun beider harten weet te stelen, kan hij met slechts een van hen trouwen. Charlotte wordt Schillers bruid, maar kan hij daarmee Caroline vergeten? Als in 1805 zijn dood nadert zal Charlotte een onomkeerbare keuze maken.

Journaliste Johnny mag in 2008 een persconferentie in Weimar bezoeken. Een ideale ontsnapping aan thuis, waar haar liefdesrelatie niet lekker loopt. De schedel van de 18e-eeuwse dichter Schiller, die naast Goethe in de hertogelijke tombe in Weimar zou moeten liggen, blijkt niet de zijne te zijn. Johnny raakt verstrikt in een wonderlijke zoektocht naar de verdwenen schedel die haar dwars door de wereld van de kunsthandel leidt en toont dat het verleden nog altijd van invloed is op het heden.

In dit losjes op ware feiten gebaseerde mysterie worden heden en verleden naadloos met elkaar verbonden. Een romantisch kostuumdrama en spannende hedendaagse pageturner ineen.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa d'ambientazione storica , Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Gialli, mistery e noir , Gialli Noir e Avventura » Gialli storici

Editore Kobo Originals

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/05/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9781774533482

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Schillers dubbelliefde"

Schillers dubbelliefde
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima