Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Biltmore, eind 19e eeuw. Tillie Reese treedt aan als dienstmeisje in het landhuis van de familie Vanderbilt. Ze is ondersteboven van hun rijk- dom en van hun bode, die ze etiquette moet aanleren. Een relatie tussen het personeel is echter ten strengste verboden: als Tillie en Mack hun hart verliezen, raken ze ook hun baan kwijt. En Mack heeft zijn salaris juist hard nodig om voor zijn zusje te kunnen zorgen. Zullen de twee alles ris-keren voor hun ontluikende liefde?

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa d'ambientazione storica » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa » Narrativa d'ambientazione storica , Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/09/2012

Lingua Olandese

EAN-13 9789029796897

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Schoon in de sluier"

Schoon in de sluier
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima