Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Se inte tillbaka
Se inte tillbaka

Se inte tillbaka

Paul Cleave
pubblicato da Jentas

Prezzo online:
19,99

När sjuåriga Alyssa blir kidnappad bestämmer vicesheriff Noah Harper sig för att göra allt för att hitta henne. För att göra det måste han gå så långt över alla gränser att det efteråt inte finns någon väg tillbaka. Trots att han lyckas rädda flickan är det inte tillräckligt. Noah förlorar både sitt jobb och sin hustru och han tvingas lämna Acacia Pines. Om han skulle våga återvända vet han att de kommer att låsa in honom och kasta bort nyckeln. Tolv år senare ringer telefonen. Alyssa har försvunnit igen och nu vill hennes pappa att Noah håller löftet som han gav henne för så länge sedan, att han aldrig skulle låta henne råka ut för något hemskt igen. För att hitta henne måste han återvända till Acacia Pines och konfrontera det förflutna ¿

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir , Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir

Editore Jentas

Formato Audiolibro

Pubblicato 08/10/2021

Lingua Svedese

EAN-13 9788742803554

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Se inte tillbaka"

Se inte tillbaka
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima