Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sefiller, her biri bir roman büyüklüünde be kitaptan oluuyor; romanda her ey var. Romann esasn, Jean Valjean'n hayat tekil ediyor, Marius ve Cosette arasndaki ak da bu hayat süslüyor. Hikâyenin büyük bir ksm gerçek olaylara dayanyor. Sefiller, tezi olan bir roman; adaletsizlie kar bir hücum. Hugo, insanlar, küçük suçlar için küree mahkûm eden, suçluyu slah etmekten ziyade cezalandrmak üzerinde duran, hafifletici sebepler üzerinde durmayan, göz hapsi altnda tahliyeye imkân vermeyen barbarca bir hukuk ve ceza sistemini eletiriyor. Bu halleri yaratan ve katlanan toplumu suçluyor. Hugo'nun, Fransa tarihinde çok önemli yeri olan mparatorluk, Bourbon restorasyonu ve Temmuz hanedanl hakkndaki sözleri okunmaya deer ve ibret verici.
(Tantm Bülteninden)

Ciltli:

Sayfa Says: 1981

Bask Yl: 2016

e-Kitap:

Sayfa Says: 1395

Bask Yl: 2013

Dili: Türkçe
Yaynevi: Ötüken Neriyat

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Ötüken Neriyat

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786051550510

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sefiller - 3 Cilt"

Sefiller - 3 Cilt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima