Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jan Valjan'n tüyler ürperten öyküsü. Yoksulluk sonucu içine düülen yanl davranlar sonunda kürek cezasna mahkûm edili. Bu mahkûmiyetin Jan Valjan üzerindeki olumsuz etkileri, cezaevinden çktktan sonra Jan Valjan'n Piskopos Miryel ile tanmas ve aralarndaki ilikiler. Jan Valjan'n isim deitirerek yeni bir hayata atlma çabas karsnda önüne çkan engeller.
Victor Hugo usta kalemiyle bizi insan olmaya, insanca davranmaya ve insana deer vermeye çaryor. Sefiller romanyla kapsn aralam bizi bekliyor.
***
"On dokuz senedir, ilk defa alyordu!.. Gözyalar, kalbindeki kini ve hiddeti alp götürüyordu. Yllarca, karanlk bir tersane hayat yaam ve gözleri karanla alm olan bu zavall adam, Piskopos'un birdenbire gösterdii ktan rahatsz olmu; gözleri kamamt... imdi bir yol ayrmnda bulunuyordu: Ya insanlarn en iyisi ya da en fenas olacakt. Bunun ortasn düünemiyordu. Ya Piskopos'un üzerinde bir veli ya da kürek mahkûmunun altnda bir canavar olacakt... Bunlar kendi iradesi ile düünüyor deildi. Sanki biri kulana fsldyordu.
Kaç saat alad, aladktan sonra ne yapt, nereye gitti, kimse bilmiyordu. Bilinen bir ey varsa, o da ayn gece saat üç sralarnda, posta arabasnn sürücüsü, Piskopos'un evinin önünden geçerken, yabanc bir adamn kapnn önüne diz çöktüünü ve dua eder gibi kendinden geçtiini görmütü..."

Cep Boy:

Sayfa Says: 601

Bask Yl: 2010

e-Kitap:

Sayfa Says: 470

Bask Yl: 2010

Dili: Türkçe
Yaynevi: Okunas Kitaplar

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Okunas Kitaplar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785863991

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sefiller"

Sefiller
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima