Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

htiyaçlar fazlalaan insanlar, kaynaklarn snrlarn zorlamaya itilir ve yollarna çkan savunmasz birinden bile irkilir. ve ücretler, yiyecek ve barnma, cesaret ve iyi niyet; hepsi sahip olamadklar eylerdir. Ik gölgeye dönüür ve karanlk yüreklerini doldurur. Bu karanlk, insann içindeki zayfl ele geçirir ve onu utanç verici ilere zorlar. Artk hiçbir dehet veya korku dlanmaz. Ümitsizlik ve çaresizlikle hepsi kötülük ve suça yönelir... Hepsi sefillemi, bozulmu birer pislik gibi gözükür. Fakat o denli alçalm kiilerin de daha fazla alçalamayaca bir çizgi vardr ve bu dönüm noktasnda, d dünya adeta yutar bu zavall, talihsiz, kimliksiz insanlar... Onlar Sefiller'dir; toplumdan dlananlar...

"Bana Sefiller kitabnn tüm halklar için yazlm olduunu söylerken haklsnz. Sosyal sorunlar snrlar ayor. nsan soyunun yaralar, yeryüzünü kaplayan o geni yaralar, haritalardaki o mavi ya da krmz çizgilerde durmuyor hiç. nsanolunun bilgisizlik ve umutsuzluk içinde bulunduu, çocuun kendisini eitecek bir kitap ve stacak bir ocak bulamad için ac çektii her yerde Sefiller kapy çalar ve öyle der: 'Sizin için geliyorum! Açn kapy bana!' Uygarln, içinde yaadmz u alabildiine karanlk saatinde, sefilin ad 'insan'dr. O insan, bütün iklimlerde can çekiiyor ve bütün dillerde inliyor.

Elimden geleni yapyorum. Evrensel acyla ac çekiyor ve onu hafifletebilmek için çalyorum. Elimdeki güç, bir insann çok zayf gücü; öyle olduu için de herkese haykryorum: Yardm edin bana!"
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 512

Bask Yl: 2016

e-Kitap:

Sayfa Says: 316

Bask Yl: 2016

Dili: Türkçe
Yaynevi: Antik Kitap

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Antik Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785903574

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sefiller"

Sefiller
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima