Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hugo, Sefiller adl dev romannn önsözünü öyle bitirir: "Yeryüzünde yoksulluk ve bilgisizliin egemenlii sürdükçe, böylesi kitaplar gereksiz saylmayabilir." Yurdunun çkarlar adna siyasal kavgalardan hiç çekinmedi. Bu yüzden de tam yirmi yl sürgünde kald. Sefiller de bu yllarn ürünüdür (1862). Bu dev roman, genç okurlara yalnlatrlm, ksaltlm biçimiyle sunuyoruz.
Sefiller, kürek mahkumu Jan Valjean ve polis müfettii Javert arasnda sürüp giden bir kovalamacann hikayesi üzerine kuruludur. Jan Valjean, yoksul bir köylüdür, ailesini doyurmak amacyla çald yalnzca bir somun ekmekten dolay kürek cezasna çarptrlm, defalarca kaçma teebbüsünde bulunduundan cezas katlanm ve on dokuz seneye ckmtr.

Fransz edebiyatnn en önemli romanlarndan biri olan Sefiller, romantik akmn etkilerini tayan bir eserdir.

nce Kapak:

Sayfa Says: 416

Bask Yl: 2014

e-Kitap:

Sayfa Says: 299

Bask Yl: 2010

Ciltli:

Sayfa Says: 416

Bask Yl: 2014

Dili: Türkçe
Yaynevi: Sis Yaynclk

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Sis Yaynclk

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785917878

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sefiller"

Sefiller
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima