Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Selahaddin Haçllar denen bela selinin karsna sanki kudret eliyle çekilmi canl bir set idi. Öyle ki o sel onun direnme gücü karsnda parçalara ayrld ve en sonunda yok oluun dibine çöktü. Her ne kadar eserleri ölümünden sonra uzun süre yaamadysa da o azametli ad yedi harikann öhreti gibi dünya durdukça bâkidir."

"Selahaddin" Namk Kemal'in bir buçuk asr önce yazd önemli biyografilerden biri. Yaymlandnda ciddi bir etki ve ayn konuda yazma istei uyandran bu küçük fakat önemli eseri Ali Emre hem günümüz yazsna hem de sadeletirip dipnotlar ekleyerek günümüz Türkçesine aktard. "ark'n en sevgili sultan"nn hayatn ve mücadelesini cokulu bir dille yorumlayan eser tarihe ilgi duyanlar ve genç okuyucular için kymetli bir yol arkada.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Scrittori, poeti e letterati

Editore Temmuz

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786257105347

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Selahaddin"

Selahaddin
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima