Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Seneler çeitli imgeler, fotoraflar, dönemin gazete haberleri, popüler arklar, filmleri, reklamlar, sloganlar, siyasi gelimelerinden hareketle 1940'lardan 2000'li yllara uzanan deneysel bir metin, bir tür toplumsal kronik. En mahrem anlarna, hayatndaki önemli dönemeçlere kendi kuann hikâyesini de dahil edip tarihin kaydn tutan ve bunu yaparken klasiklemi otobiyografi yaznnn dna çkan Ernaux, anlatnn merkezine kendini koymaktan bilhassa kaçnp bireysel tarihiyle kolektif tarihi bir araya getiriyor. Snf çatmas, kadn çalmalar gibi konulara da yer vererek toplumsal bir bellek yazn oluturuyor.

"Okumanz gereken en iyi kitaplardan biri."
Deborah Levy

"Seneler yalnzca otobiyografi yazn için deil, sanat için de devrim niteliinde."
John Banville

(Tantm Bülteninden)

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750749100

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Seneler"

Seneler
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima