Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Senin Adn Ak myd?

Deniz Battal
pubblicato da Destek Yaynlar

Prezzo online:
0,55

Benim masalmda ak dolu balad...
Damla ve Frat'n ak, hereye ve herkese ramendi...
Önceleri beni güldürüyor, bensiz nefes alamadn söylüyor, "Sen olmazsan ben yaayamam" diyordu!
"Senden bir ans istiyorum, herey çok güzel olacak, beni bir kere sevdiini söyle, inan bana tüm gün yeter" diye fsldyordu kulama...
Sonras malum!
Dengesizliin yaratt kayglarla kaçan uykularm, düzensiz nefes allarm, depresif baklarm...
Gözlerimin buulanmasna bile dayanamayan Frat'm, nasl oldu da birden deiti, anlayamadm!
Boazmda kocaman bir düüm brakarak gitti hayatmdan.
Acmaszca, umarszca...
Sorularm, sorgularm kendi içimde hep yalnz ve yantsz kald.
Ne çok ey deiti bende, bana dair!
Peki artk kim inandracak beni aka, zaman m?
"Damla, aslnda gerçek Frat buydu ite!" diyebilecek miyim bir gün?
Yüreimin orta yerinde asl kalan ac bitecek mi? Yoksa yerini baka biri doldurup, o da m kanatacak yaram?
Zaman belki hafifletir acm ama biliyorum hiç bir ey geçmiyor, geride kalmyor!
Nereye gidersem gideyim, beni hayalet gibi takip ediyor.
Eer yaadklarm ilahi bir plann dahilindeyse, o zaman kimin gücü yeter tekrar inanmaya?
Ama biliyorum, benim masalmn sonu çok farkl!
Söylesene gerçekten Senin Adn Ak myd?

nce Kapak:

Sayfa Says: 136

Bask Yl: 2013

e-Kitap:

Sayfa Says: 85

Bask Yl: 2013

Dili: Türkçe
Yaynevi: Destek Yaynlar

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Destek Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785951032

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Senin Adn Ak myd?"

Senin Adn Ak myd?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima