Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Benim adm Colton Calloway. Hikâyemin bir ksmn duydunuz ama fazlas var Küçük kzm Kylie, büyüdü. On yedi yanda, güzel ve yetenekli, tpk annesi gibi. Ve tpk Nell gibi, kzm da bir kötü çocua, bir sürü srr olan, karanlkta yaayan bir kötü çocua âk oldu.* * *Hikâyenin tamamn bildiinizi sanyordunuz. Bittiini sanyordunuz. Herkes için mutlu son.Yanldnz.Benim adm Oz Hyde ve benimle daha önce hiç tanmadnz. Ben de bu hikâyenin bir parçasym ama bir yan karakterim; çabucak unutacanz birkaç ksa cümle. Ama tahmin edin ne oldu? Benim de anlatacam bir hikâyem var.Kemerlerinizi balayn çünkü bu oldukça sarsntl bir yolculuk olacak.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Pena Yayinlari

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/06/2016

Lingua Turco

EAN-13 9786059126465

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sensiz"

Sensiz
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima