Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Roman okumak istiyorsanz...

Her ey, 2001 ylnn ubat aynda souk bir gün, stanbul Üniversitesi'nde halkla ilikiler görevini yürüten Maya Duran'n (36) ABD'den gelen Alman asll Profesör Maximilian Wagner'i (87) karlamasyla balar.

1930'lu yllarda stanbul Üniversitesi'nde hocalk yapm olan profesörün istei üzerine, Maya bir gün onu ile'ye götürür. Böylece, katlar yava yava açlan dokunakl bir ak hikâyesine karmakla kalmaz, dünya tarihine ve kendi ailesine ilikin birtakm srlar da örenir.

Serenad, 60 yldr süren bir ak ele alrken, ister herkesin bildii Yahudi Soykrm olsun isterse çok az kimsenin bildii Mavi Alay, bütün siyasi sorunlarda asl harcanann, gürültüye gidenin hep insan olduu gerçeini de göz önüne seriyor.

Okurunu smsk kavrayan Serenad'da Zülfü Livaneli'nin romanclnn en temel niteliklerinden biri yine barolde: ç içe geçmi, kaynam kiisel ve toplumsal tarihlerin kusursuz Dengesi.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Doan Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785909682

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Serenad"

Serenad
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima