Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Otizmli çocua sahip bir annenin yaam mücadelesini bütün gerçekliiyle ortaya koyan bu kitab okurken elimden brakamadm. Etkin eitimle çok daha iyi bir düzeye gelebilecek olan Deniz'in, bu eitimi bulamad için her geçen gün toplumdan uzaklamas yüreimi szlatt."
Doç. Dr. Binyamin Birkan

"Bu kitabn tüm anne adaylar ve otizm konusunda kaynak aray içinde olan kiilere klavuzluk yapacana inanyorum. Balayp elinizden brakamayacanz bu hikayenin baka anneler için gerçek olmamasn tüm kalbimle diliyor, çabas için Sevim Ylmaz' tebrik ediyorum."
Dr. Ayegül Bozdemir

nce Kapak:

Sayfa Says: 208

Bask Yl: 2012

e-Kitap:

Sayfa Says: 119

Bask Yl: 2012

Dili: Türkçe
Yaynevi: Efil Yaynevi Yaynlar

Dettagli

Generi Non definito

Editore Efil Yaynevi Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785899068

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sevda'nn Denizi"

Sevda
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima